Inici

Transparència

Tots els drets reservats © 2023

Política de qualitat

1. ANNEX I

POLÍTICA DE QUALITAT

L’Associació EDAI te per objecte i finalitat la protecció de les persones menors d’edat i de les seves famílies. En aquest sentit, pretén contribuir a la salut mental i al benestar social de la població́ infanto-juvenil i familiar, fent més assequible l’assistència, si s’escau, als grups socials amb dificultats d’assolir-la. La prevenció guiarà totes les activitats assistencials. Per aquest motiu i per tal d’aconseguir aquests objectius, es fomentarà la cooperació amb els professionals de la Salut, de l’Ensenyament i dels Serveis Socials i amb les institucions especialitzades en l’atenció i la cura dels infants, dels adolescents i de les seves famílies. Es promourà la investigació i la recerca com a eines de comprensió de les dificultats i conflictes propis dels nostre àmbit d’actuació, dels recursos i tècniques per tal de tractar-los i millorar la seva qualitat i ús. Es promourà, de la mateixa manera, la formació i la realització d’activitats docents adreçades a professionals de l’àmbit sociosanitari, i la formació permanent al professorat no universitari. En queda exclòs tot ànim de lucre.

L’Associació EDAI vol explicitar la seva defensa de codis ètics i de conducta, tant a nivell intern en les relacions laborals, com en la relació amb els seus usuaris, potencialment vulnerables per edat, condició social i/o de salut, i en general amb la societat. Amb les persones d’EDAI, promovent els cercles de qualitat en les relacions laborals. Amb els usuaris, posant l’accent en els seus valors i preferències i no discriminant en cap cas per raó de gènere, raça, orientació sexual, creences, valors, religió, etc. Amb la societat, situant a l’Associació com a agent de canvi en la direcció del progrés i la millora comunitària, i procurant el màxim retorn social i sostenibilitat de totes les seves accions.

12/06/2023

Equip directiu d’EDAI